ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/04/2017

Αριθμός: 34 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/583-17

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καβουσανό Εμμανουήλ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) συνεργάτη.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-34-6ΝΨ7469Β4Μ-Π9Δ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ