ΙΑΤΡΟΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/02/2017

Αριθμός: 29 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/309-17

Προθεσμία υποβολής: 09/03/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με έναν Ιατρό

 

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σε εκτέλεση της από 26/01/2017 σχετικής απόφασης της Συγκλήτου η οποία λήφθηκε κατά την 6η συνεδρίαση του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναν (1) Ιατρό, για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες τη βδομάδα.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-29-7ΜΣ3469Β4Μ-ΘΒΩ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΙΑΤΡΟΣ