ΕΠΟΠΤΕΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/02/2017

Αριθμός: 28 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/231-17

Προθεσμία υποβολής: 03/03/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 

Στo πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας», που υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σε εκτέλεση της από 26/01/2017 σχετικής απόφασης της Συγκλήτου η οποία λήφθηκε κατά την 6η συνεδρίαση του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, προτίθεται να απασχολήσει κατά τις κάτωθι διακρίσεις, για πρωινή ή/και απογευματινή απασχόληση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρ. 93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρ. 24 του Ν. 4386/16:
Α. Δύο (2) Επόπτες χώρων και εγκαταστάσεων ΟΠΑ
Β. Τρεις (3) Επιμελητές χώρων και εγκαταστάσεων ΟΠΑ

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-28-6ΕΒΦ469Β4Μ-ΑΛΛ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΟΠΤΕΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ