ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/02/2017

Αριθμός: 27 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/196-17

Προθεσμία υποβολής: 28/02/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων για τις ανάγκες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο της εύρρυθμης λειτουργίας του, ιδίως των έργων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων για τις ανάγκες των ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω πρόσωπο είναι, κυρίως, το εξής:
  • Διοργάνωση τελετών, ορκωμοσιών, συναντήσεων και συναφών εκδηλώσεων (έρευνα αγοράς εύρεσης κατάλληλου χώρου για τις εκδηλώσεις, διαχείριση επίσημου πρωτοκόλλου, ταξιθεσία, διαχείριση μεγάλου όγκου προσκαλεσμένων, διαχείριση κρίσεων, συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών κλπ)
  • Διαχείριση επικοινωνίας (συντονισμός δημοσίων σχέσεων, επικοινωνία με δημοσιογράφους, σύνταξη δελτίων τύπου, αποστολή στα ΜΜΕ, διαχείριση συντονισμού συνεντεύξεων των Διευθυντών των ΠΜΣ, συντονισμός και διαχείριση εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας κλπ)
  • Προβολή και οργάνωση εκδηλώσεων ΠΜΣ (διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών παρουσιάσεων, καθώς και (ανοικτών και κλειστών) συναντήσεων προβολής και προώθησης ΠΜΣ, δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή υλικού προβολής κλπ)
Εκτιμώμενη διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα. 

Σχετικά Έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-27-ΩΩ48469Β4Μ-0Ξ1.pdf

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ