ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SYSTEM REQUIREMENTS, ARCHITECTURE AND ASYMMETRIC BUSINESS MODELS

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/04/2017

Αριθμός: 25 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/171-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DISRUPT» (κωδικός 2554-pr1)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-25-ΩΗ4Ι469Β4Μ-737

----

File: RESULTS-INVITATION-2017-25