ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ANALYSIS OF SUPPLY CHAIN PRACTICES IN E-COMMERCE

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/03/2017

Αριθμός: 21 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/149-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «TRANSFORMING TRANSPORT» (κωδικός 2586-pr4)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-21-7Ξ0Κ469Β4Μ-4ΕΚ

----

File: RESULTS-INVITATION-2017-21