ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: OPTIMIZATION OF WIRELESS COMMUNITY NETWORKS

Ημ/νια Δημοσίευσης : 16/05/2017

Αριθμός: 18 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/146-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤRANSFORMING TRANSPORT» (κωδικός 2586-pr1)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-18-Ω8Σ4469Β4Μ-ΝΙΑ

----

File: RESULTS-INVITATION-2017-18