ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2353-PR05)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/02/2017

Αριθμός: 09 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/127-17

Προθεσμία υποβολής: 16/02/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο έργου «Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)» (κωδικός θέσης: 2353-PR05)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)» και κωδικό έργου ΕΡ-2353-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 12 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) ένα συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Έρευνα στην αξιοποίηση τεχνολογίας και επιχειρηματικής μοντελοποίησης» (κωδικός θέσης: 2353-PR05).

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-09-7ΞΙ3469Β4Μ-ΝΒΛ

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)” (position code no. 2353-PR05)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Subs. Professor Aikaterini Pramatari, invites applications for 1 researcher position on a fixed term 12 months (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Research on technology exploitation and business modeling» (position code no. 2353-PR05).

File: INVITATION-2017-09


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2353-PR05)