ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ SENIOR RESEARCHER

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/12/2016

Αριθμός: 18 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/2283-16

Προθεσμία υποβολής: 16/01/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 - MARIE»

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 - MARIE» που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως 18 μηνών (έως 30/06/2018), 1 (ένα) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-18-Ω5ΤΟ469Β4Μ-8Γ4


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ SENIOR RESEARCHER