Πρόσκληση ΕΔΒΜ34

01/02/2017Πρόσκληση ΕΔΒΜ34
Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για την πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας (επισυνάπτεται το έντυπο έγκρισης πρότασης) στο Τμήμα Προγραμματισμού & Σχεδιασμού Έργων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στην κα Ε. Κρέπια (210.8203.104, evik@rc.aueb.gr) ή στην κα Κ. Καγιάρα (210.8203.105, kagiara@rc.aueb.gr), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να διαβιβασθούν προς έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Σχετικό έντυπο: Εγκριση Πρότασης