Διοίκηση

Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του ΟΠΑ. Η Διοίκηση του ΟΠΑ παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία και τα πεπραγμένα του Ειδικού Λογαριασμού.

Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι:

  • Η Επιτροπή Διαχείρισης ή «Επιτροπή»
  • Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ. Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του ΟΠΑ και έναν από τους Αναπληρωτές Πρύτανη του ΟΠΑ που ορίζεται από τον Πρύτανη ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι των Σχολών του ΟΠΑ ορίζονται μαζί με τον αναπληρωτή τους από την Κοσμητεία της κάθε Σχολής, η οποία συγκροτείται κατά τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μετά τον ορισμό των εκπροσώπων των Σχολών, η Σύγκλητος του ΟΠΑ εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.