ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/05/2018

Αριθμός: 38 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/665-18

Προθεσμία υποβολής: 28/05/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΟΠΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του Ν. 4521 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-38-622Μ469Β4Μ-ΨΘΙ