ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/07/2016

Αριθμός: 05 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/914-16

Προθεσμία υποβολής: 25/08/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Μονάδα Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (e-learning) του Ο.Π.Α.», κωδ. θέσης: Ε2511

 

Στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μονάδα Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (e-learning) του Ο.Π.Α.», που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου, έναν (1) συνεργάτη.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-05-67ΞΑ469Β4Μ-8Θ3


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΠΑ