Εφαρμοσμένη Διδακτορική ΈρευναΠρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα»
Περιγραφή ΠρογράμματοςΤο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασύνδεσης της εφαρμοσμένης έρευνας με την πραγματική αγορά, προχώρησε, στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας συνεργασίας, μαζί με τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών στη θεσμοθέτηση του προγράμματος «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα». Το Πρόγραμμα αφορά στη συγχρηματοδότηση διδακτορικής έρευνας από φοιτητές του Ο.Π.Α. κατά 50% από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κατά 50% από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Ο στόχος είναι η διασύνδεση της έρευνας στο ΟΠΑ με τις ανάγκες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μελών του ΣΕΒ, ειδικά της βιομηχανίας. Στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος θα προκηρυχθούν έξι (6) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων σε θέματα Ψηφιακού μετασχηματισμού και θεμάτων αιχμής στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διοικητικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, Στατιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής επιστήμης, Οικονομικών, Μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή.

Μέσω του προγράμματος υποστηρίζονται διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, άμεσου ή έμμεσου μέλους του ΣΕΒ εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι τα εξής:
1.    Η ετήσια υποτροφία του κάθε Υποψήφιου Διδάκτορα ορίζεται σε 10.000,00 Ευρώ για μέχρι τέσσερα έτη (συνολικά 40.000,00 Ευρώ ανά υπότροφο). Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται το 1ο έτος κατά 100% από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, την 2η και 3η χρονιά κατά 50% από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 50% από τη συμβαλλόμενη επιχείρηση/βιομηχανία, και την 4η χρονιά κατά 100% από την επιχείρηση/βιομηχανία, στη βάση ειδικού συμφωνητικού που συνάπτει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη συμβαλλόμενη επιχείρηση/βιομηχανία.
2.    H επιλεξιμότητα, το ύψος και το είδος της δαπάνης και η κάλυψη του κόστους, των αναγκαίων αναλωσίμων ή/και μικροεξοπλισμού για την έρευνα θα καλύπτεται από την επιχείρηση, ενώ της διάχυσης των αποτελεσμάτων με συμμετοχή/παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι όροι αυτοί  θα καθορίζονται σε Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα συναφθεί μετά την έγκριση του έργου και την επιλογή του υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα, αναλόγως του ερευνητικού αντικειμένου του έργου.
3.    Ο διδακτορικός τίτλος απονέμεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις απονομής διδακτορικού τίτλου όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών των τμημάτων.
4.    Το ακριβές ερευνητικό αντικείμενο της διατριβής καθορίζεται από τον υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα, σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία.
5.    Ο υπότροφος υποψήφιος διδάκτορας δεν μπορεί να είναι εργαζόμενος της επιχείρησης/βιομηχανίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Η διδακτορική έρευνα που εκπονεί ο υποψήφιος διδάκτορας νοείται ως πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ο υποψήφιος διδάκτορας δεν δύναται να λαμβάνει άλλη υποτροφία από οποιαδήποτε πηγή για την υποστήριξη της διατριβής του κατά το χρόνο εκτέλεσης της χωρίς την έγκριση από τους χρηματοδότες της υποτροφίας (ΕΛΚΕ και επιχείρηση). Σε περίπτωση λήψης υποτροφίας από άλλη πηγή, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
6.    Η επιχείρηση/βιομηχανία ορίζει κάποιο στέλεχος της ως Επιστημονικό Εκπρόσωπό της, ο οποίος θα συνεργάζεται με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του Υποψήφιου Διδάκτορα. Ο Επιστημονικός Εκπρόσωπος μπορεί  να είναι στέλεχος ή συνεργαζόμενος της επιχείρησης/βιομηχανίας με σημαντική επαγγελματική εμπειρία ή/και σπουδές σε συναφές αντικείμενο.
7.    Η επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα ακολουθεί τις τυπικές ακαδημαϊκές διαδικασίες, τον εσωτερικό κανονισμό και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών κάθε Τμήματος.
8.    Ο υπότροφος έχει όλες τις τυπικές υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών των τμημάτων.
9.    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος λειτουργώντας ως Επισπεύδων Φορέας.
10.    Ο υπότροφος υποψήφιος διδάκτορας διεξάγει την έρευνά του αξιοποιώντας τις υποδομές τόσο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και της επιχείρησης/βιομηχανίας, διαμορφώνοντας το πρόγραμμά του σε συμφωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη.
11.    Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας δύναται να διεξάγει μέρος της ερευνητικής του εργασίας στην επιχείρηση/βιομηχανία κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Εκπροσώπου της επιχείρησης/βιομηχανίας για την ανάπτυξη των απαιτούμενων ερευνητικών δεξιοτήτων και την εξοικείωσή του με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική/βιομηχανική δραστηριότητα.
12.    Η απασχόληση του υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα αφορά αποκλειστικά τους σκοπούς εκπόνησης της διατριβής και απαγορεύεται ρητά η ανάθεση άλλων καθηκόντων από την επιχείρηση/βιομηχανία ή το ΟΠΑ, πλην των προβλεπόμενων στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών.
13.    Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους του προγράμματος απαιτείται η σύνταξη τυποποιημένου εντύπου Έκθεσης Προόδου που θα υποβάλλεται στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Για το περιεχόμενο της Έκθεσης Προόδου θα ενημερώνεται ο Επιστημονικός Εκπρόσωπος της επιχείρησης/βιομηχανίας ο οποίος δύναται να καταθέτει γραπτώς στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή τυχόν παρατηρήσεις.
14.    Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα  «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα» δεσμεύει τον υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της διατριβής. Σε περιπτώσεις σημαντικής απόκλισης από το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συμφωνία με την επιχείρηση/βιομηχανία, μπορεί να διακόψει την υποτροφία.
15.    Σε περίπτωση διακοπής της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα πριν την ολοκλήρωση της, το ΟΠΑ σε συμφωνία με την επιχείρηση/βιομηχανία δύναται να ζητήσει την επιστροφή του συνόλου ή μέρους της υποτροφίας που έχει καταβληθεί, κατόπιν εισήγησης προς την ΕΛΚΕ/ΟΠΑ της τριμελούς επιτροπής και του Επιστημονικού Εκπροσώπου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της την πρόοδο του υποψήφιου διδάκτορα με βάση την έκθεση προόδου που θα υποβάλει.
16.    Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής στο διάστημα των τεσσάρων ετών, μπορεί να δοθεί χρονική παράταση μέγιστης διάρκειας ενός έτους, χωρίς όμως την καταβολή πρόσθετης υποτροφίας στον υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα.
17.    Τα πνευματικά δικαιώματα της διατριβής ανήκουν στον υποψήφιο διδάκτορα. Στην επιχείρηση/βιομηχανία δίδονται τα δικαιώματα κάθε είδους χρήσης του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής, ενδεικτικά των αναλύσεων, των κατασκευών, των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Κάθε είδους δικαιώματα δύνανται να ρυθμιστούν περαιτέρω σε ξεχωριστό συμφωνητικό μεταξύ των παραπάνω μερών και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υπερισχύει του παρόντος κανονισμού.
18.    Κάθε επιστημονική δημοσίευση, άρθρο ή ανακοίνωση που είναι προϊόν της χρηματοδοτούμενης έρευνας θα πρέπει να αναφέρει ότι έχει συγχρηματοδοτηθεί από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και την επιχείρηση.
19.    Το πρόγραμμα αφορά νέους Υποψήφιους Διδάκτορες οι οποίοι θα επιλεγούν μετά την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης.


Σχετικά Έγγραφα
Έντυπα Υποβολής Πρότασης