Ενημέρωση για αποστολή τιμολογίων και λοιπών εγγράφων στον ΕΛΚΕ για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2022

20/10/2022

Σχετικά έγγραφα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημέρωση για αποστολή τιμολογίων και λοιπών εγγράφων στον ΕΛΚΕ για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2022