ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 0035-ΜΤ2)


Publication Date: 01/02/2024

Number: 12 / 2024

Reference: 1807/4402-24

Deadline for submission: 11/02/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"» (κωδικός θέσης 0035-ΜΤ2)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"», με κωδικό 310035 (ΜΤ-0035), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Εμμανουήλ Καβουσανό, προτίθεται, σύμφωνα με την από 31/01/2024 απόφαση της 192ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΣΥ469Β4Μ-Χ4Λ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, ένα (1) φυσικό πρόσωπο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Υποστήριξη φοιτητών και Μελών ΔΕΠ για τη χρήση βάσεων δεδομένων και λογισμικών στα αντικείμενα των Ναυτιλιακών Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών και της Διοίκησης. Επικοινωνία με παρόχους βάσεων δεδομένων και λογισμικών για την ανανέωση των υφιστάμενων αδειών χρήσης, την προμήθεια νέων αδειών και την επίλυση προβλημάτων των χρηστών. Έρευνα αγοράς για την εξεύρεση νέων πηγών δεδομένων και πληροφοριών. Εποπτεία της χρήσης και συντήρηση εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τους παραπάνω σκοπούς, στο πλαίσιο του “ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση”».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-12Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 0035-ΜΤ2)