ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Publication Date: 19/01/2024

Number: 09 / 2024

Reference: 1807/2778-24

Deadline for submission: 29/01/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΔΙΠ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) Ο.Π.Α. - [ΕΡ-2206-01]» και κωδικό έργου 11220601 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022) και ειδικότερα των άρθρων 243-245 αυτού, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλή¬ρους απασχόλησης, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για τη στελέχωση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 17/01/2024 απόφαση της 190ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (ΑΔΑ: 6Ε38469Β4Μ-0ΟΖ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:

  • Υποστήριξη, ανάλυση και διαχείριση θεμάτων των δραστηριοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-09Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ