ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2023-2024 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)


Publication Date: 11/01/2024

Number: 06 / 2024

Reference: 340/11.01.2024

Deadline for submission: 22/01/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω του Τμήματος Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 173, 232, 243, 244 και 245 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003167 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11368701, που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΚΠ07) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια Πράξης από 01/12/2023 έως 30/09/2024 και Ιδρυματικά Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη, κατ’ εφαρμογή της από 10/01/2024 απόφασης της 189ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ακαδ. Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ469Β4Μ-6ΘΠ), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Γνωστικό αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-06Results Announcement

RESULTS: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2023-2024 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)