ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Publication Date: 20/10/2023

Number: 116 / 2023

Reference: 1807/43914-23

Deadline for submission: 30/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0053-23]» και κωδικό 31005323 (ΜΤ-0053-23) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γεώργιο Μπάλτα και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται σύμφωνα με την από 18/10/2023 απόφαση της 178ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 65ΨΧ469Β4Μ-93Ε) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για τη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας και την οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  

• Συμβολή στη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας και στην οικονομική διαχείριση του Προγράμματος.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-116-6Ζ3Ω469Β4Μ-ΧΔΙResults Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ