ΤΡΙΑ (3) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ


Publication Date: 13/10/2023

Number: 111 / 2023

Reference: 1807/42876-23

Deadline for submission: 23/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης» και με κωδικό 11366001, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Ιωάννη Μούρτο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, τρία (3) φυσικά πρόσωπα για τη διοικητική υποστήριξη σε θέματα πρακτικής άσκησης των φοιτητών για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ,  σύμφωνα με την από 11/10/2023 απόφαση της 177ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 6ΗΡΗ469Β4Μ-ΩΔΗ).

Θέση Α: ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη διοικητική υποστήριξη σε θέματα πρακτικής άσκησης

Αντικείμενο έργου: Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η διοικητική υποστήριξη σε θέματα πρακτικής άσκησης των φοιτητών για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ

Θέση Β: ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη διοικητική υποστήριξη σε θέματα πρακτικής άσκησης

Αντικείμενο έργου: Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η διοικητική υποστήριξη σε θέματα πρακτικής άσκησης των φοιτητών για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ.

Θέση Γ: ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη διοικητική υποστήριξη σε θέματα πρακτικής άσκησης


Αντικείμενο έργου: Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η διοικητική υποστήριξη σε θέματα πρακτικής άσκησης των φοιτητών για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-111-ΨΣΝ5469Β4Μ-ΒΔΧResults Announcement

RESULTS: ΤΡΙΑ (3) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ