ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ


Publication Date: 06/10/2023

Number: 102 / 2023

Reference: 1807/41690-23

Deadline for submission: 16/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Γενικά Έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ» και κωδικό 90000 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ κ. Γεώργιο Λεκάκο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και ιδιαίτερα των άρθρων 243-245, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα, για την οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη στην ανάπτυξη, προώθηση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 04/10/2023 απόφαση της 176ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 97ΙΖ469Β4Μ-8Κ0). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής:

  • Η οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη στην ανάπτυξη, προώθηση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-102-ΨΘΞΑ469Β4Μ-ΑΑ8Results Announcement

RESULTS: ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ