ΠΕΝΤΕ (5) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 54/2018»


Publication Date: 21/09/2023

Number: 101 / 2023

Reference: 1807/38979-23

Deadline for submission: 06/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (5) «Υπηρεσίες υποστήριξης για τη λογιστική μεταρρύθμιση των φορέων (οντοτήτων) της Γενικής Κυβέρνησης βάσει του ΠΔ 54/2018» του Έργου «Διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) της Γενικής Κυβέρνησης με το Εθνικό Δίκτυο  Ηλεκτρονικού Τιμολογίου»  με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161065 και κωδικό ΕΛΚΕ 11364801, που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κα. Σάνδρα Κοέν και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου πέντε (5) φυσικά πρόσωπα-στελέχη για την υποστήριξη της υλοποίησης του Υποέργου (5) «Υπηρεσίες υποστήριξης για τη λογιστική μεταρρύθμιση των φορέων (οντοτήτων) της Γενικής Κυβέρνησης βάσει του ΠΔ 54/2018»,  σύμφωνα με την από 20/09/2023 απόφαση της 174ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΡΘ469Β4Μ-ΓΥ0).

Α – Ορκωτός Λογιστής (1 στέλεχος-φυσικό πρόσωπο)

Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, περιλαμβάνει την υλοποίηση των παραδοτέων Π1Α, Π1Β, Π2Α, Π2Β, Π2Γ, Π3Α, Π3Β, Π4Α και Π4Β του εν λόγω έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται αυτά, στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Β – Ειδικός στη Λογιστική του Δημόσιου Τομέα (1 στέλεχος-φυσικό πρόσωπο)

Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, περιλαμβάνει την υλοποίηση των παραδοτέων Π1Α, Π1Β, Π2Α, Π2Β, Π2Γ, Π3Α, Π3Β, Π4Α και Π4Β του εν λόγω έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται αυτά, στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Γ – Λογιστής με Ειδίκευση στη Λογιστική Δημόσιου Τομέα (1 στέλεχος-φυσικό πρόσωπο)

Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, περιλαμβάνει την υλοποίηση των παραδοτέων Π1Α, Π1Β, Π2Γ, Π3Α, Π3Β, Π4Α και Π4Β του εν λόγω έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται αυτά, στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Δ – Λογιστής με Ειδίκευση στη Λογιστική Δημόσιου Τομέα (1 στέλεχος-φυσικό πρόσωπο)
Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, περιλαμβάνει την υλοποίηση των παραδοτέων Π1Α, Π1Β, Π2Γ, Π3Α, Π3Β, Π4Α και Π4Β του εν λόγω έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται αυτά, στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Ε  – Ειδικός στη Λογιστική Δημόσιου Τομέα (1 στέλεχος-φυσικό πρόσωπο)
Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, περιλαμβάνει την υλοποίηση των παραδοτέων Π1Α, Π1Β, Π2Α, Π2Β, Π2Γ, Π3Α και Π3Β του εν λόγω έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται αυτά, στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-101-ΨΝ2Υ469Β4Μ-ΡΤΧResults Announcement

RESULTS: ΠΕΝΤΕ (5) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 54/2018»