ΕΝΑ (1) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ 2022-2023» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3544-ΣΔ1)


Publication Date: 31/08/2023

Number: 94 / 2023

Reference: 1807/35233-23

Deadline for submission: 10/09/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) στέλεχος Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ 2022-2023» (κωδικός θέσης 3544-ΣΔ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ERASMUS+ 2022-2023»,  με κωδικό 11354401, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Χριστόπουλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 30/08/2023 απόφαση της 171ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΦΣ469Β4Μ-Υ5Χ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης (εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον χρηματοδότη του έργου), και σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, ένα (1) στέλεχος, με το κάτωθι φυσικό αντικείμενο: «Παροχή Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ 2022-2023».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-94-Ψ6ΜΥ469Β4Μ-Κ2ΛResults Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ 2022-2023» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3544-ΣΔ1)