ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»


Publication Date: 27/07/2023

Number: 86 / 2023

Reference: 1807/33653-23

Deadline for submission: 14/08/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076428 και κωδικό ΕΛΚΕ 11337801, μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κα. Λήδα Παναγιωτοπούλου και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) φυσικά πρόσωπα-στελέχη για την υποστήριξη της υλοποίησης του Υποέργου (1) «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»,  σύμφωνα με την από 26/07/2023 απόφαση της 170ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 941Ι469Β4Μ-4ΗΣ):
 
Στέλεχος 1 – Ειδικός σε θέματα Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η Υποστήριξη σε θέματα Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με συμμετοχή στα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) καθώς και στα παρακάτω αναγραφόμενα Παραδοτέα αυτών:

     • ΠΕ. 3 – Μελέτες απορρόφησης αποφοίτων από την αγορά εργασίας
       Παραδοτέα:
       - Π. 3.1.1 – Έρευνας απορρόφησης αποφοίτων του Ο.Π.Α.
     • ΠΕ. 4 – Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
        Παραδοτέα:
        - Π. 4.1.1 – Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης
     • ΠΕ. 5 – Δράσεις δημοσιότητας
        Παραδοτέα:
        - Π. 5.2 – Προβολή και Δημοσιότητα της Πράξης – Δικτύωση Γραφείου

Στέλεχος 2 - Ειδικός σε θέματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων και σε θέματα ανθρωπίνων πόρων για την εκπόνηση μελετών

Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η Υποστήριξη σε θέματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων και σε θέματα ανθρωπίνων πόρων για την εκπόνηση μελετών, με συμμετοχή στα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) καθώς και στα παρακάτω αναγραφόμενα Παραδοτέα αυτών:

     • ΠΕ. 3 – Μελέτες απορρόφησης αποφοίτων από την αγορά εργασίας
        Παραδοτέα:
        - Π. 3.1.1 – Έρευνας απορρόφησης αποφοίτων του Ο.Π.Α.
        - Π. 3.1.2 – Μελέτη ικανοποίησης των αναγκών της αγοράς εργασίας από φοιτητές/αποφοίτους του Ο.Π.Α.

Results Announcement

RESULTS: ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»