ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ6)


Publication Date: 07/07/2023

Number: 84 / 2023

Reference: 1807/30417-23

Deadline for submission: 17/07/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη,  στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ6)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», με κωδικό 310038 (ΜΤ-0038), και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 05/07/2023 απόφαση της 167ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 98ΡΨ469Β4Μ-ΓΩΕ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Παρακολούθηση προϋπολογισμού και αρμοδιότητες γραμματειακής υποστήριξης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-84-ΕΩ6Ω469Β4Μ-0ΞΥ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/79075201-7414-464c-b1ff-93e9565d5f1b 
(ο σύνδεσμος δεν θα είναι διαθέσιμος από την Παρασκευή 14 Ιουλίου 14:00 έως και την Κυριακή 16 Ιουλίου 22:00)


Results Announcement

RESULTS: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ6)