ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 02/06/2023

Number: 63 / 2023

Reference: 1807/24179-23

Deadline for submission: 12/06/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΜΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» και κωδικό 310012 (ΜΤ-0012) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Διονύσιο Σκαρμέα και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται σύμφωνα με την από 31/05/2023 απόφαση της 162ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΜ469Β4Μ-878) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη οργανωτικής, διαχειριστικής και επικοινωνιακής υποστήριξης του Π.Μ.Σ. στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  

• Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του ΠΜΣ.
• Συμβολή στη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.
• Συμβολή στην οικονομική διαχείριση του Προγράμματος.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-63-6ΠΡΧ469Β4Μ-ΙΛΩResults Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)