ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 07/04/2023

Number: 43 / 2023

Reference: 1807/16259-23

Deadline for submission: 17/04/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται σύμφωνα με την από 05/04/2023 απόφαση της 156ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 9ΤΚ3469Β4Μ-Τ0Ι) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  

Αντικείμενο έργου:

• Η συνολική διαχείριση, εποπτεία λειτουργίας και συντήρηση των κεντρικών ιστοτόπων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης του περιεχομένου των ιστοτόπων καθώς και του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) των ιστοτόπων.

• Η υποστήριξη των χρηστών των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης και κυρίως του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (επίλυση τεχνικών προβλημάτων, υποστήριξη χρηστών τηλεφωνικά ή με επί τόπου παρουσία, διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών και διακομιστών, κτλ.)

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-43-6ΗΦΔ469Β4Μ-15Ε


Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)