ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (κωδικός θέσης 0025-ΜΤ3)


Publication Date: 22/03/2023

Number: 41 / 2023

Reference: 1807/12251-23

Deadline for submission: 01/04/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για τον σχεδιασμό στρατηγικής δράσεων διαφήμισης, και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (κωδικός θέσης 0025-ΜΤ3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με κωδικό 310025 (ΜΤ-0025), και επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/03/2023 απόφαση της 153ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΧΦ469Β4Μ-4Υ3), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Σχεδιασμός στρατηγικής δράσεων διαφήμισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, επαφή με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-41-9ΨΖΜ469Β4Μ-ΛΘΠ


Results Announcement

RESULTS: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (κωδικός θέσης 0025-ΜΤ3)