ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (κωδικός θέσης 0025-ΜΤ1)


Publication Date: 22/03/2023

Number: 40 / 2023

Reference: 1807/12246-23

Deadline for submission: 01/04/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την οργανωτική, διαχειριστική, επικοινωνιακή υποστήριξη, και διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας και εκπαιδευτικών δράσεων, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (κωδικός θέσης 0025-ΜΤ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με κωδικό 310025 (ΜΤ-0025), και επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/03/2023 απόφαση της 153ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ607469Β4Μ-3ΜΡ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στην οργάνωση και διαχείριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και στη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας. Στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, και στην υποστήριξη Εκπαιδευτικών δράσεων του Προγράμματος»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-40-9ΤΣΩ469Β4Μ-Σ6Γ


Results Announcement

RESULTS: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (κωδικός θέσης 0025-ΜΤ1)