ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»


Publication Date: 16/02/2023

Number: 07 / 2023

Reference: 1807/6321-23

Deadline for submission: 03/03/2023


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5164857 και κωδικό ΕΛΚΕ 11351201, μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα-στελέχη για την υποστήριξη της υλοποίησης του Υποέργου (1) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,  σύμφωνα με την από 01/02/2023 απόφαση της 150ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6Φ3Η469Β4Μ-Σ41).

Στέλεχος 1 - Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Κοινωνικών Επιστημών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Θετικών Επιστημών, με Ειδίκευση στην Παιδαγωγική επάρκεια ή Μάθηση μέσω πληροφορικής

Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η Οργάνωση της λειτουργίας του γραφείου, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του έργου (Πακέτο Εργασίας 1 - ΠΕ1), με τα ακόλουθα Παραδοτέα:  

ΠΕ 1.2 - Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του έργου                                                           
ΠΕ 1.3 - Τελική έκθεση αξιολόγησης

Στέλεχος 2 - Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, με Ειδίκευση κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Μάθηση μέσω πληροφορικής

Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η Εκπόνηση μελετών με στόχο την  καταγραφή καλών πρακτικών στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Πακέτο Εργασίας 2 - ΠΕ2), με τα ακόλουθα Παραδοτέα:
 
ΠΕ 2.2 - Μελέτη για την καταγραφή καλών πρακτικών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει τη σχεδίαση, τη διδασκαλία, την αξιολόγηση της εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευσης.
ΠΕ 2.3 - Μελέτη μεθόδων υποστήριξης φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες
ΠΕ 2.4 - Καταγραφή διαδικασιών για τη διαρκή εκπαίδευση μελών ΔΕΠ και αξιολόγησή τους

Στέλεχος 3 - Πτυχιούχος Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Πληροφορικής ή Παιδαγωγικών Επιστημών, με Ειδίκευση Μάθηση μέσω πληροφορικής

Αντικείμενο:  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην εκπαίδευση ή η ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών (Πακέτο Εργασίας 3 – ΠΕ3), με τα ακόλουθα Παραδοτέα:

Π3.1 - Οδηγός σχεδιασμού μαθημάτων, διδασκαλίας και αξιολόγησής αυτών, στη δια ζώσης πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Π3.2 - Οδηγός τρόπου ανανέωσης προγραμμάτων σπουδών.
Π3.3 - Οδηγός σχεδιασμού μαθημάτων και τεχνικές εκπαίδευσης στην εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση.
Π3.4 - Οδηγός στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.
Π3.5 - Υλικό παρακολούθησης σεμιναρίων για τα παραπάνω θέματα (πρόσκληση, πρόγραμμα, παρουσιάσεις).
Π3.6 - Αποθετήριο καλών πρακτικών και εκπαιδευτικών υλικών

Στέλεχος 4 - Πτυχιούχος Κοινωνικών ή Παιδαγωγικών Επιστημών, με Ειδίκευση εκπαίδευση ενηλίκων
Αντικείμενο:.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην εκπαίδευση ή η ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών (Πακέτο Εργασίας 3 – ΠΕ3), με τα ακόλουθα Παραδοτέα:  

Π3.1 - Οδηγός σχεδιασμού μαθημάτων, διδασκαλίας και αξιολόγησής αυτών, στη δια ζώσης πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Π3.2 - Οδηγός τρόπου ανανέωσης προγραμμάτων σπουδών.
Π3.3 - Οδηγός σχεδιασμού μαθημάτων και τεχνικές εκπαίδευσης στην εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση.
Π3.4 - Οδηγός στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.
Π3.5 - Υλικό παρακολούθησης σεμιναρίων για τα παραπάνω θέματα (πρόσκληση, πρόγραμμα, παρουσιάσεις).
Π3.6 - Αποθετήριο καλών πρακτικών και εκπαιδευτικών υλικών


Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-07-67Γ3469Β4Μ-ΨΡ6

Results Announcement

RESULTS: ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»