ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ


Publication Date: 06/02/2023

Number: 11 / 2023

Reference: 1807/5155-23

Deadline for submission: 21/02/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EDGE-COMPUTING_HOLISTIC AND FOUNDATIONAL RESOURCE ALLOCATION FRAMEWORK FOR OPTIMIZED AND IMPACTFUL EDGE-COMPUTING SERVICES (LeadingEdge) [Τ11ΕΡΑ4-00056]», μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ συνεργασία-Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS» με κωδικό ΟΠΣ 5075031 και κωδικό ΕΛΚΕ 11328301, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Ιορδάνη Κουτσόπουλο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, για την υλοποίηση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης, σύμφωνα με την από 01/02/2023 απόφαση της 150ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ7Τ1469Β4Μ-ΩΝΞ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής:

• Ο Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αλγορίθμων Ομόσπονδης Μάθησης σε ασύρματα δίκτυα» WP2 Low-latency and reliable edge computing WP3 Optimized intra-service resource allocation within services.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-11-Ω85Ω469Β4Μ-ΑΨΑ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/4c78d55c-54df-45e4-baed-3f2414778876


Results Announcement

RESULTS: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ