ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 27/01/2023

Number: 05 / 2023

Reference: 1807/3663-23

Deadline for submission: 06/02/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται σύμφωνα με την από 25/01/2023 απόφαση της 149ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΚΟ469Β4Μ-ΘΓΧ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων σχέσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  

• Διαχείριση επικοινωνίας (συντονισμός ενεργειών δημοσίων σχέσεων, επικοινωνία με δημοσιογράφους, σύνταξη δελτίων τύπου, αποστολή στα ΜΜΕ, διαχείριση συντονισμού συνεντεύξεων, συντονισμός και διαχείριση εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας κλπ.).
• Προβολή και οργάνωση εκδηλώσεων (διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών παρουσιάσεων, καθώς και (ψηφιακών και φυσικών) συναντήσεων προβολής και προώθησης, δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή υλικού προβολής κλπ.
• Διαχείριση του δικτυακού τόπου του ΟΠΑ με δημιουργία περιεχομένου, διαμόρφωση σελίδων, προβολή στις μηχανές αναζήτησης και παρακολούθηση των δεδομένων επισκεψιμότητας των σελίδων με σύνταξη και σχετικών αναφορών.
• Διαχείριση των κοινωνικών δικτύων του ΟΠΑ με δημιουργία περιεχομένου, συγγραφής κειμένων και παρακολούθησης των δεικτών μέτρησης των κοινωνικών δικτύων με σύνταξη και σχετικών αναφορών.
• Διαχείριση και ανάπτυξη νέων τεχνολογικών έργων και εφαρμογών με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των βασικών κοινών στόχων του ΟΠΑ.


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)