ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ5)


Publication Date: 18/01/2023

Number: 01 / 2023

Reference: 1807/2262-23

Deadline for submission: 29/01/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ5)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», με κωδικό 310038 (ΜΤ-0038), και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/01/2023 απόφαση της 147ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΦΨ469Β4Μ-ΔΘΤ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη για την οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:

Αντικείμενο έργου:
• Οικονομική διαχείριση έργου.
• Διαχείριση συμβάσεων & προμηθειών.
• Γραμματειακή υποστήριξη Συντονιστικών Επιτροπών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Μέρη για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος.


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ5)