ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.


Publication Date: 22/12/2022

Number: 123 / 2022

Reference: 1807/51547-22

Deadline for submission: 09/01/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5093119, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται σύμφωνα με την από 21/12/2022 απόφαση της 146ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΑΘ469Β4Μ-ΚΓ8) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικό σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και διοίκησης ποιότητας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  

Αντικείμενο έργου: Το έργο που καλείται να εκτελέσει ο εξωτερικός συνεργάτης  συνίσταται  στην παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης  σχετικά με την επικαιροποίηση του εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος και την υλοποίηση νέων διεργασιών/διαδικασιών σχετικών με τις σύγχρονες απαιτήσεις αναφορικά με την διοικητική λειτουργία, την ακαδημαϊκή και ερευνητική του δραστηριότητα του Ιδρύματος καθώς την σύνταξη αναφορών υλοποίησης του έργου.
Συμμετοχή στα Παραδοτέα έργου:

Συμμετοχή στο ΠΕ3: Τα αντικείμενο του έργου σχετίζεται με το πακέτο ΠΕ2: «Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με τη δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας (διαδικασίες ποιότητας SOP’S)» και τα αντίστοιχα παραδοτέα: ΠΕ3.1: Εκθέσεις για τη Διοικητική/διαχειριστική/τεχνική υποστήριξη του έργου


Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/04f1118a-527f-4f1b-abba-9d5a0c7bdb64

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.