ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ4)


Publication Date: 08/12/2022

Number: 119 / 2022

Reference: 1807/49183-22

Deadline for submission: 18/12/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για τη διοικητική, γραμματειακή και σπουδαστική υποστήριξη, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ4)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», με κωδικό 310038 (ΜΤ-0038), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 30/11/2022 απόφαση της 143ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΘΔ469Β4Μ-ΤΤΞ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη διοικητικής, γραμματειακής και σπουδαστικής υποστήριξης. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Διοικητική, γραμματειακή και σπουδαστική υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών, στην Επιστήμη Δεδομένων»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-119-9ΗΗΟ469Β4Μ-Κ77

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/a590ad8f-9cf0-478c-81d4-68fd7ebc2fc0

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ4)