ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ” (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-MBA INTERNATIONAL) (κωδικός θέσης 0009-ΜΤ7)


Publication Date: 07/12/2022

Number: 118 / 2022

Reference: 1807/48791-22

Deadline for submission: 17/12/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Υπεύθυνο Υποστήριξης και Διαχείρισης, καθώς και διοργάνωσης βιωματικών εκπαιδεύσεων, για τις ανάγκες του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ” (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-MBA INTERNATIONAL)» (κωδικός θέσης 0009-ΜΤ7)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ” (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-MBA INTERNATIONAL)», με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Eric-Klas Soderquist, προτίθεται, σύμφωνα με την από 23/11/2022 απόφαση της 142ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΔ2469Β4Μ-4ΗΚ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και εκτέλεση ενεργειών προώθησης του Προγράμματος, Καταγραφή και διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, με έμφαση σε φοιτητές της αλλοδαπής Διοργάνωση και υποστήριξη βιωματικών εκπαιδεύσεων με βάση ρόλους και θεατρικά δρώμενα καθώς και εκδηλώσεων  του Προγράμματος»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-118-ΨΓ6Π469Β4Μ-1ΚΔ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/bd7974c5-efd7-42fc-b2ee-889bfa2621d3

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ” (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-MBA INTERNATIONAL) (κωδικός θέσης 0009-ΜΤ7)