ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ3)


Publication Date: 02/12/2022

Number: 113 / 2022

Reference: 1807/48124-22

Deadline for submission: 11/12/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», με κωδικό 310038 (ΜΤ-0038), και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ, κο Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 09/11/2022 απόφαση της 141ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΗΙ469Β4Μ-ΡΤΙ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη για την οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Οικονομική διαχείριση έργου, Διαχείριση συμβάσεων & προμηθειών, Γραμματειακή υποστήριξη Συντονιστικών Επιτροπών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Μέρη για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-113-ΨΨ9Φ469Β4Μ-Ε4Δ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/94eb0ee7-d7e2-42bd-a4e1-ef4c57a4844b

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ3)