ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 25/11/2022

Number: 111 / 2022

Reference: 1807/45783-22

Deadline for submission: 10/12/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5180992 και κωδικό ΕΛΚΕ 11354009, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια του ΟΠΑ κα. Λήδα Παναγιωτοπούλου και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στέλεχος για την τεχνική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 23/11/2022 απόφαση της 142ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΘΗ469Β4Μ-ΜΧ1). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής:

• H τεχνική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ, στο Πακέτο Εργασίας-ΠΕ2, με παραδοτέο Π2, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-111-6ΒΖ2469Β4Μ-Π0Υ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/43f8788e-ba7f-413c-ab5c-47bccd98a41b

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)