ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 25/11/2022

Number: 110 / 2022

Reference: 1807/45782-22

Deadline for submission: 10/12/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5180992 και κωδικό ΕΛΚΕ 11354009, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια του ΟΠΑ κα. Λήδα Παναγιωτοπούλου και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) φυσικά πρόσωπα, στελέχη για τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ),  σύμφωνα με την από 23/11/2022 απόφαση της 142ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΩΑΚΦ469Β4Μ-ΕΛ9). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής:

• Ο συντονισμός και η διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ, στο Πακέτο Εργασίας-ΠΕ2, με παραδοτέο Π2, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-110-9ΤΣ2469Β4Μ-ΑΑΞ


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)