ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ


Publication Date: 26/09/2022

Number: 95 / 2022

Reference: 1807/34981-22

Deadline for submission: 07/10/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά Έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ» και κωδικό 90000 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ κ. Γεώργιο Λεκάκο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα, για την οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη στην ανάπτυξη, προώθηση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 14/09/2022 απόφαση της 132ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 62ΚΕ469Β4Μ-1ΝΡ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: η οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη στην ανάπτυξη, προώθηση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-95-9Υ32469Β4Μ-Α2Β

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/c77b9bec-3aea-4a72-8d3d-c5a1cd7cf701

Results Announcement

RESULTS: ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ