Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC011308938


Publication Date: 27/09/2022

Number: 128 / 2022

Reference: 34896/2022

Deadline for submission: 03/10/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 280 τεμαχίων μπλουζών (φούτερ), 300 τεμαχίων στυλό και 250 τεμαχίων βαμβακερής τσάντας αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus+ 2021-22 με χρήση λογότυπου ΟΠΑ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11343701» και τίτλο «ERASMUS+ 2021-2022 - [ΕΡ-3437-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-128-22PROC011308938