ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ


Publication Date: 28/07/2022

Number: 75 / 2022

Reference: 1807/30267-22

Deadline for submission: 22/08/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EDGE-COMPUTING_HOLISTIC AND FOUNDATIONAL RESOURCE ALLOCATION FRAMEWORK FOR OPTIMIZED AND IMPACTFUL EDGE-COMPUTING SERVICES (LeadingEdge) [Τ11ΕΡΑ4-00056]», μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ συνεργασία-Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS» με κωδικό ΟΠΣ 5075031 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328301, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιορδάνη Κουτσόπουλο, προτίθεται σύμφωνα με την από 27/07/2022 απόφαση της 130ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΦΠ469Β4Μ-ΤΙ9), να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, για την υλοποίηση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:
«Επεξεργασία Δεδομένων - Ενέργειας και Δίκτυα» - WP3 Optimized intra-service resource allocation within service

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-75-ΨΞ6Ο469Β4Μ-1Ψ2

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/9f991e83-abb7-4a21-8a55-9980816383b6

Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ