ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022–2023 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Publication Date: 26/07/2022

Number: 74 / 2022

Reference: 1807/29898-22

Deadline for submission: 25/08/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΖ’ του ν. 4957/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,  και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180679 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11352501, που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ191) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια Πράξης από 03/10/2022 έως 30/09/2023 και Ιδρυματικά Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη, κατ’ εφαρμογή της από 25/07/2022 απόφασης της 129ης έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ακαδ. έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΛΔ469Β4Μ-3ΔΤ), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-74-9ΩΞ3469Β4Μ-ΨΤΥ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/fb8903e7-3e3b-417a-8a74-a86c8cc471af

Results Announcement

RESULTS: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022–2023 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ