Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC011125197


Publication Date: 23/08/2022

Number: 118 / 2022

Reference: 30591/2022

Deadline for submission: 28/08/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαμονή φοιτητών και εισηγητών στο πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικής εκδρομής στα Καμένα
Βούρλα στις 28/08-02/09/2022 (απόφαση 04/05/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31001821» και τίτλο «ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (2021-2023) – ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0018-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-118-22PROC011125197