ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


Publication Date: 22/07/2022

Number: 03 / 2022

Reference: 52022/28493-22

Deadline for submission: 07/09/2022

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΔΙΒΙΜ /ΟΠΑ, καθώς και των κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επί των οδών Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης  εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής  δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της αρχικής Σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 52022 και τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΞΟΔΑ)» και του έργου με κωδικού 11318901 και τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 14ης / 11-07-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3077/31-07-2019 – [ΕΡ-3189-01]».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό , άνω των ορίων  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΔΙΒΙΜ /ΟΠΑ, καθώς και των κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επί των οδών Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης  εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής  δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της αρχικής Σύμβασης» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 52022 και τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΞΟΔΑ)» και του έργου με κωδικού 11318901 και τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 14ης / 11-07-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3077/31-07-2019 – [ΕΡ-3189-01]», έως του συνολικού ποσού των 433.232,34€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

(Κωδικοί CPV: 90910000-9, 90911200-8)

Επικοινωνία: κα Ευαγγελία Κρέπια (210.8203705), κα Παρασκευή Πατάπη (210.8203918).

Σχετικά έγγραφα: 2022_03_espd-request-v2.pdf
Σχετικά έγγραφα: 2022_03_espd-request-v2.html
Σχετικά έγγραφα: 2022_03_espd-request-v2.xml