ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΟΥ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»


Publication Date: 14/07/2022

Number: 73 / 2022

Reference: 1807/27813-22

Deadline for submission: 04/08/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EDGE-COMPUTING_HOLISTIC AND FOUNDATIONAL RESOURCE ALLOCATION FRAMEWORK FOR OPTIMIZED AND IMPACTFUL EDGE-COMPUTING SERVICES (LeadingEdge) [Τ11ΕΡΑ4-00056]», μέσω του επιχειρηματικού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ συνεργασία-Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS» με κωδικό ΟΠΣ 5075031 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328301, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιορδάνη Κουτσόπουλο, προτίθεται σύμφωνα με την από 13/07/2022 απόφαση της 128ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΩ55469Β4Μ-Σ9Ε), να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο Ερευνητή για την υλοποίηση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:
«Υλοποίηση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης» WP1: Effective learning of unknown dynamics in edge computing, WP3: Optimized intra-service resource allocation within services

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-73-61ΥΚ469Β4Μ-ΘΣ9

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/737c8269-baba-4708-a2fb-655f20c99134

Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΟΥ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»