ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)


Publication Date: 01/07/2022

Number: 65 / 2022

Reference: 1807/25796-22

Deadline for submission: 18/07/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη διαχείρισης Διαγωνισμών, Προμηθειών και Δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 29/06/2022 απόφαση της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΒΖ469Β4Μ-ΛΣΞ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: η υποστήριξη στη διεκπεραίωση και διαχείριση της διαδικασίας Διαγωνισμών, Προμηθειών και Δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά το αντικείμενο έργου περιλαμβάνει:

• Τη συλλογή αιτημάτων για προμήθειες και διαγωνισμούς και την προετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη διενέργεια της προβλεπόμενης διαδικασίας προμήθειας και διαγωνισμού, καθώς και παρακολούθηση της εξέλιξής τους.
• Την συμμετοχή στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, σύνταξη και υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
• Την τήρηση αρχείου των διαγωνισμών, προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
• Μέριμνα για τη διαχείριση και διεκπεραίωση της διαδικασίας συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
• Διαχείριση και καταχώρηση των σχετικών απαιτούμενων εγγράφων προμηθειών και διαγωνισμών στα  πληροφοριακά συστήματα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και Διαύγειας.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-65-6ΞΨ6469Β4Μ-ΔΣΨResults Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)