ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 01/07/2022

Number: 66 / 2022

Reference: 1807/25724-22

Deadline for submission: 18/07/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο.Π.Α.» και κωδικό 11275601, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Ξυλωμένο, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16, όπως προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4712/2020 και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τον συντονισμό, διαχείριση, εποπτεία λειτουργίας, συντήρηση και έλεγχο ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 29/06/2022 απόφαση της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (ΑΔΑ: 6ΝΛΖ469Β4Μ-ΟΚ1). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: ο συντονισμός, η διαχείριση, η εποπτεία λειτουργίας, η συντήρηση και ο έλεγχος ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Πιο αναλυτικά αυτό περιλαμβάνει: Υποστήριξη, διαχείριση και εποπτεία καλής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου των ΠΜΣ, υποστήριξη των λοιπών Πληροφοριακών Συστημάτων των γραμματειών των ΠΜΣ (διαχείρισης έργων, οικονομικής διαχείρισης, κ.λπ.), υποστήριξη των χρηστών των γραμματειών των ΠΜΣ (επίλυση τεχνικών προβλημάτων, συντήρηση λογισμικού και υλικού των υπολογιστών τους) και υποστήριξη του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε μαθήματα των ΠΜΣ (επίλυση τεχνικών προβλημάτων, συντήρηση λογισμικού και υλικού υπολογιστών και προβολικών).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-66-6Γ5Γ469Β4Μ-ΟΧΦ
Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)