ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΝΑΝ (1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 24/06/2022

Number: 62 / 2022

Reference: 1807/24449-22

Deadline for submission: 18/07/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Βελτίωση πρόσβασης σε Υπηρεσίες του ΟΠΑ για ΑΜΕΑ – Β' Κύκλος Υλοποίησης» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282304, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Ξυλωμένο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα-Βιβλιοθηκονόμο, σύμφωνα με την από 22/06/2022 απόφαση της 125ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΡΜ469Β4Μ-ΟΨΜ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα τους ανατεθεί είναι το εξής: «Ανάπτυξη των υπηρεσιών στήριξης των φοιτητών ΑΜΕΑ του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και μετατροπή βιβλιογραφίας σε προσβάσιμη». Το αντικείμενο του έργου είναι:

(α) η ανάπτυξη των υπηρεσιών στήριξης των φοιτητών ΑΜΕΑ, ειδικά στον τομέα της προσβασιμότητας στο υλικό και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, με αξιοποίηση του ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού και
(β) η μετατροπή  επιλεγμένου υλικού της βιβλιοθήκης σε προσβάσιμο, έτσι ώστε να ενταχθεί στην  πολυτροπική ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AmeLib του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-62-ΨΕΙΜ469Β4Μ-Ψ0ΛResults Announcement

RESULTS: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΝΑΝ (1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)