Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010822825


Publication Date: 28/06/2022

Number: 110 / 2022

Reference: 24686/2022

Deadline for submission: 04/07/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, οικονομικού έτους 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-110-22PROC010822825